§ 1 základné ustanovenia

(1)  Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy, ktoré s nami uzatvoríte ako poskytovateľ (INA EXPORT LTD) prostredníctvom webovej stránky inaessentials.sk. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odporuje sa zahrnutiu akýchkoľvek podmienok, ktoré ste použili.

(2)  Spotrebiteľom v zmysle nasledujúcich predpisov je každá fyzická osoba, ktorá uzavrie právnu transakciu na účely, ktoré nemožno z väčšej časti pripísať ich obchodnej alebo nezávislej odbornej činnosti. Podnikateľom je každá fyzická alebo právnická osoba alebo právny partner, ktorý koná v rámci právneho úkonu pri výkone svojej nezávislej odbornej alebo obchodnej činnosti.

(3) V  súlade s nariadením (EÚ) č. 524/2013 o online urovnávaní spotrebiteľských sporov (v skratke: nariadenie o RSO), ktoré sa bude uplatňovať od 9. januára 2016, uverejňujeme príslušný odkaz tu:  http://ec.europa.eu / spotrebitelia / odr / . Viac informácií o tomto nariadení EÚ nájdete tu.

§ 2 uzavretie zmluvy

(1)  Predmetom zmluvy je predaj tovaru.

Naše ponuky na internete sú nezáväzné a nie sú záväznou ponukou na uzavretie zmluvy.

(2)  Záväznú nákupnú ponuku (objednávku) môžete odoslať prostredníctvom systému online nákupného košíka.
Tovar určený na kúpu sa umiestni do „nákupného košíka“. Pomocou príslušného tlačidla na navigačnej lište môžete kedykoľvek vyvolať „nákupný košík“ a vykonať v ňom zmeny. Po vyvolaní stránky „Checkout“ a zadaní vašich osobných údajov, ako aj platobných a dodacích podmienok sa všetky údaje o objednávke znova zobrazia na stránke prehľadu objednávok.

Pred odoslaním objednávky máte možnosť skontrolovať všetky informácie znova, zmeniť ich (tiež pomocou funkcie „späť“ internetového prehliadača) alebo zrušiť nákup.
Odoslaním objednávky pomocou tlačidla „Objednávka s nákladmi“ nám odošlete záväznú ponuku.

(3)  Prijatie ponuky (a tým aj uzavretie zmluvy) sa uskutoční okamžite po objednávke potvrdením v textovej forme (napr. E-mailom), v ktorej sa potvrdí vykonanie objednávky alebo dodanie tovaru (potvrdenie objednávky).
Ak ste nedostali zodpovedajúcu správu, už nie ste viazaní vašou objednávkou. V takom prípade budú všetky už poskytnuté služby vrátené okamžite.

(4)  Vaše otázky týkajúce sa vytvorenia ponuky sú pre vás nezáväzné. V textovej podobe (napr. E-mailom) vám pripravíme záväznú ponuku, ktorú môžete prijať do 5 dní.

(5)  Spracovanie objednávky a prenos všetkých informácií potrebných v súvislosti s uzavretím zmluvy sa čiastočne automatizuje prostredníctvom e-mailu. Musíte sa preto presvedčiť, že e-mailová adresa, ktorú ste si u nás uložili, je správna, príjem e-mailov je technicky zabezpečený a najmä tomu nebránia filtre SPAM.

§ 3 právo na zadržanie , ponechanie vlastníctva

(1)  Právo na zadržanie si môžete uplatniť, iba ak sa týka nárokov z rovnakého zmluvného vzťahu.

(2)  Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

(3)  Ak ste podnikateľom, platí aj toto:

a)  Vyhradzujeme si vlastníctvo tovaru až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z aktuálneho obchodného vzťahu. Založenie alebo prevod prostredníctvom zabezpečenia nie je povolený pred prevodom vlastníctva vyhradeného tovaru.

b)  Tovar môžete ďalej predávať v rámci bežného podnikania. V takom prípade nám teraz postúpite všetky nároky vo výške sumy faktúry, ktorá sa nazbierala z ďalšieho predaja, postúpenie akceptujeme. Ďalej máte oprávnenie na vymáhanie pohľadávky. Ak svoje platobné povinnosti nesplníte správne, vyhradzujeme si právo vymáhať si nárok sami.

c)  Ak sa rezervovaný tovar skombinuje a zmieša, získame spoluvlastníctvo novej položky v pomere fakturačnej hodnoty rezervovaného tovaru k ostatným spracovaným objektom v čase spracovania.

d)  Zaväzujeme sa uvoľniť cenné papiere, na ktoré máme právo na vašu žiadosť, pokiaľ realizovateľná hodnota našich cenných papierov prevyšuje nárok na zabezpečenie o viac ako 10%. Je našou zodpovednosťou vybrať kolaterál, ktorý sa má uvoľniť.

§ 4 záruka

(1)  Za vady existuje zákonná zodpovednosť.

(2)  Pokiaľ ste podnikateľom, uplatňuje sa odchýlka od odseku 1:

a)  Kvalita tovaru je iba naša informácia a popis produktu výrobcu podľa dohody, ale nie iná reklama, verejné propagácie a vyhlásenia výrobcu.

b)  Ste povinní skontrolovať tovar okamžite a s náležitou starostlivosťou o odchýlky v kvalite a množstve a informovať nás o zjavných nedostatkoch do 7 dní od prevzatia tovaru, včasné odoslanie postačuje na dodržanie termínu. Platí to aj pre skryté chyby zistené neskôr po zistení. V prípade porušenia povinnosti kontroly a oznámenia je vylúčené uplatnenie záručných nárokov.

c)  V prípade závad poskytujeme záruku podľa vlastného výberu opravou alebo náhradným doručením. Ak odstránenie chyby zlyhá, môžete požiadať o zníženie alebo odstúpenie od zmluvy. Odstránenie vád sa považuje za neúspešné po druhom neúspešnom pokuse, pokiaľ z toho nevyplýva najmä povaha veci alebo vada alebo iné okolnosti. V prípade opravy nemusíme znášať zvýšené náklady spojené s presunom tovaru na iné miesto, ako je miesto plnenia, za predpokladu, že preprava nezodpovedá zamýšľanému použitiu tovaru.

d)  Záručná doba je jeden rok od dodania tovaru. Skrátená záručná doba sa nevzťahuje na vinu spôsobenú škodu na zdraví, na zdraví a na zdraví, na končatine alebo na zdraví a na hrubé nedbanlivosť alebo úmyselné poškodenie alebo zlobu, ako aj na uplatnenie nároku v súlade s § 478, 479 BGB.

§ 5 zodpovednosť

(1 ) Plne zodpovedáme za škody na zdraví, na zdraví a na zdraví. Ďalej sme zodpovední bez obmedzenia vo všetkých prípadoch úmyslu a hrubej nedbanlivosti, podvodného zatajenia vady, prijatia záruky za kvalitu predmetu kúpy a vo všetkých ostatných zákonných prípadoch.

(2) Zodpovednosť za vady v rozsahu zákonnej záruky sa zakladá na príslušných predpisoch v našich informáciách pre zákazníkov (časť II) a všeobecných zmluvných podmienkach (časť I).

(3)  Ak sú dotknuté základné zmluvné povinnosti, naša zodpovednosť v prípade ľahkej nedbanlivosti je obmedzená na zmluvne predvídateľnú škodu. Základné zmluvné záväzky sú základné povinnosti, ktoré vyplývajú z povahy zmluvy a ktorej porušenie by ohrozilo dosiahnutie účelu zmluvy, ako aj povinnosti, ktoré pre nás zmluva ukladá na dosiahnutie účelu zmluvy, ktorej splnenie predovšetkým umožňuje riadne vykonanie zmluvy. a môžete sa pravidelne spoľahnúť na ich súlad.

(4)  V prípade porušenia zanedbateľných zmluvných záväzkov je vylúčená zodpovednosť za mierne nedbanlivé porušenie povinnosti.

(5)  Dátová komunikácia cez internet nemôže byť zaručená, že bude bezchybná a / alebo dostupná podľa súčasného stavu techniky. Z tohto hľadiska nenesieme zodpovednosť za stálu alebo nepretržitú dostupnosť webovej stránky a služieb, ktoré sú tam ponúkané.

§ 6 Voľba práva, miesto plnenia, súdna príslušnosť

(1)  Uplatňuje sa slovenské právo. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, táto voľba práva sa uplatňuje iba v prípade, ak sa nezruší ochrana poskytovaná záväznými ustanoveniami práva štátu obvyklého pobytu spotrebiteľa (zásada zvýhodnenia).

(2) Miesto poskytovania  všetkých služieb z obchodných vzťahov s nami a podľa miesta jurisdikcie je naše sídlo, pokiaľ nie ste spotrebiteľ, ale obchodník, právnická osoba podľa verejného práva alebo osobitný fond podľa verejného práva. To isté platí, ak nemáte všeobecné miesto jurisdikcie na Slovensku alebo EÚ alebo ak vaše bydlisko alebo obvyklé bydlisko nie je známe v čase podania žaloby. Právomoc obrátiť sa na súd na inom právnom mieste jurisdikcie zostáva nedotknutá.

(3)  Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa výslovne neuplatňujú.

_______________________________________________________________________________________

II Informácie o zákazníkovi

1. Totožnosť predávajúceho

INA EXPORT LTD
12 Kuklensko Shose Blvd.
4000, Plovdiv
Bulharsko
E-mail: inaessentials.sk@gmail.com

2. Informácie o uzavretí zmluvy

Technické kroky na uzavretie zmluvy, uzavretie samotnej zmluvy a možnosti opravy sa uskutočňujú v súlade s § 2 našich všeobecných podmienok (časť I.).

3. Jazyk zmluvy, uchovávanie textu zmluvy

3.1. Zmluvným jazykom je slovenský jazyk.

3.2. Neukladáme celé znenie zmluvy. Pred odoslaním objednávky prostredníctvom systému online nákupného košíka je možné údaje o zmluve vytlačiť alebo elektronicky uložiť pomocou tlačovej funkcie prehliadača. Po prijatí objednávky vám budú e-mailom opäť zaslané údaje o objednávke, informácie požadované zákonom pre zmluvy na diaľku a všeobecné podmienky.

3.3. V prípade žiadostí o cenovú ponuku mimo systému online nákupného košíka dostanete všetky údaje o zmluve ako súčasť záväznej ponuky e-mailom, ktorú si môžete vytlačiť alebo uložiť elektronicky.

4. Kódexy správania

4.1. Predložili sme kritériám kvality pečate kupujúceho spoločnosti Dealer Management AG, ktoré nájdete na nasledujúcom odkaze:  http://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskonto.pdf

5. Základné charakteristiky tovaru alebo služieb

Základné charakteristiky tovaru a / alebo služieb sú uvedené v popise článku av ďalších informáciách na našej webovej stránke.

6. Ceny a spôsoby platby

6.1. Ceny uvedené v príslušných ponukách, ako aj náklady na dopravu predstavujú celkové ceny vrátane všetkých zložiek ceny vrátane všetkých príslušných daní.

6.2. Poštovné nie je zahrnuté v kúpnej cene. Môžu byť vyvolané prostredníctvom príslušne označeného tlačidla na našej webovej stránke alebo v popise príslušného článku, sú zobrazené samostatne v priebehu procesu objednávania a musia byť znášané vy, pokiaľ nebude sľúbené bezplatné doručenie.

6.3. Dostupné spôsoby platby sú zobrazené pod príslušným tlačidlom na našej webovej stránke alebo v popise príslušnej položky.

6.4. Pokiaľ nie je stanovené inak pre jednotlivé spôsoby platby, nároky na platbu z uzatvorenej zmluvy sú splatné okamžite.

7. Dodacie podmienky

7.1. Dodacie podmienky, dátum dodania a akékoľvek existujúce obmedzenia dodania nájdete pod príslušným tlačidlom na našej webovej stránke alebo v popise príslušného článku.

7.2. Pokiaľ ste spotrebiteľom, je zo zákona stanovené, že riziko náhodnej straty a náhodného poškodenia predávaného predmetu prechádza na vás iba pri odovzdaní tovaru bez ohľadu na to, či je zásielka poistená alebo nepoistená. To neplatí, ak ste na vykonanie prepravy nezávisle poverili dopravnú spoločnosť, ktorá nie je menovaná podnikateľom alebo niekým iným.

Ak ste podnikateľ, dodávka a expedícia sú na vaše vlastné riziko.

8. Štatutárna zodpovednosť za vady

8.1. Zodpovednosť za vady nášho tovaru je založená na predpise „Záruka“ v našich Všeobecných podmienkach (časť I).

8.2. Ako spotrebiteľ sa vyžaduje, aby ste pri dodávke okamžite skontrolovali úplnosť, zjavné chyby a poškodenie pri preprave a aby sme čo najskôr informovali nás a prepravcu o akýchkoľvek reklamáciách. Ak tak neurobíte, nebude to mať žiadny vplyv na vaše zákonné nároky na záruku.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a informácie o zákazníkoch boli vytvorené právnikmi združenia maloobchodníkov, ktorí sa špecializujú na právo IT a sú neustále kontrolovaní z hľadiska súladu s právnymi predpismi. Dealer Association Management AG zaručuje právnu bezpečnosť textov a zodpovedá za prípadné varovania. Viac informácií nájdete na: http://www.haendlerbund.de/agb-service.

Posledná aktualizácia: 06.04.2017

Alternatívne riešenie sporov podľa článku 14 ods. 1 ODR-VO a § 36 VSBG:

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS), ktorú  nájdete na  adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr . Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa konania o urovnávaní sporov pred rozhodcovskou radou pre spotrebiteľov.